Allwch chi fod yn un o yrwyr prosiect rhannu lifftiau newydd “Take Me Too!”?

Fyddwch chi fyth yn gwneud taith gyda seddau gwag yn eich car? Ydych chi’n malio am wneud Sir Benfro’n lle mwy cyfeillgar i fyw, gyda gwell cysylltiadau?  

Mae elusen cludiant cymunedol lleol yn chwilio am 500 o yrwyr i ymuno â’i rhwydwaith rhannu lifftiau cymunedol newydd, Take Me Too!, sy’n barod i lansio yn Sir Benfro’r haf hwn.

Gyda’r prosiect newydd cyffrous hwn bydd gyrwyr yn gallu cynnig seddau dros ben yn eu car yn gyfnewid am gyfraniad tuag at y treuliau a “theimlo’n dda” ynghylch helpu pobl yn eu cymuned a fyddai fel arall yn ei chael yn anodd teithio. Mae rhannu teithiau’n ffordd wyrddach o deithio hefyd, a byddwch yn gwneud cymwynas â’r blaned yr un pryd!

Elusen cludiant cymunedol lleol PACTO (Cymdeithas Mudiadau Cludiant Cymunedol Sir Benfro) sy’n rhedeg Take Me Too! gyda £311,000 o gymorth ariannol dros bum mlynedd o Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Mae PACTO wedi bod yn partneru gyda chwmni technoleg lleol Writemedia i ddatblygu’r meddalwedd ar gyfer y gwasanaeth newydd hwn.

Meddai Debbie Johnson o PACTO, “Mae’n hawdd ac am ddim i ymuno – dim ond mynd i www.takemetoo.org.uk. Mae croeso i bawb 18 oed neu hŷn sy’n byw yn Sir Benfro neu sy’n teithio’n rheolaidd yn neu o gwmpas y sir. Unwaith y byddwch wedi cofrestru, byddwn yn cysylltu â chi os byddwn yn cael cais am daith lle credwn y gallech helpu. Ni fyddwn yn disgwyl i chi wneud taith arbennig ond, os ydych yn mynd y ffordd honno beth bynnag, efallai yr hoffech gynnig lifft.”

Bydd y 100 gyrrwr cyntaf i ymuno’n derbyn potel ddŵr a phecyn pethau da Take Me Too! am ddim.

Erbyn hyn mae Take Me Too! yn agored i yrwyr ymuno. Bydd y gwasanaeth paru lifftiau llawn yn lansio’n ddiweddarach yr haf hwn.

Meddai Margaret Vickery, un o ymddiriedolwyr PACTO, “Gobeithiwn y bydd y prosiect hwn yn galluogi inni ateb anghenion cludiant a gawsom yn anodd eu trin drwy wasanaethau cludiant cyhoeddus a chymunedol mwy traddodiadol. Mae unigrwydd a diffyg mynediad at wasanaethau’n fater pwysig iawn yng nghefn gwlad Sir Benfro, ac fe all costau cludiant fod yn rhwystr anferth. Bydd Take Me Too! yn paru pobl sydd angen lifft gyda rhywun arall sy’n mynd yr un ffordd – mae’n fath newydd o gludiant cymunedol i gymunedau gwledig heddiw.”

I gael rhagor o wybodaeth am Take Me Too! ymwelwch ag www.takemetoo.org.uk neu ffoniwch 01437 775033.

 

Sefydlwyd PACTO (Cymdeithas Mudiadau Cludiant Cymunedol Sir Benfro) yn 2004, i dynnu ynghyd, atgyfnerthu a chynrychioli’r sector cludiant cymunedol yn Sir Benfro. Rydym yn elusen gofrestredig a chwmni cyfyngedig trwy warant.

Mae gwasanaethau cludiant cymunedol yn cynorthwyo pobl a grwpiau nad oes ganddynt eu cludiant eu hunain ac sydd heb neu sy’n methu defnyddio gwasanaethau cludiant cyhoeddus confensiynol.

I gael rhagor o wybodaeth am PACTO, ymwelwch ag www.pacto.org.uk

Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yw’r cyllidwr cymunedol mwyaf yn y DU – rydym yn falch o ddyfarnu arian a godwyd gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol i gymunedau ar draws Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a’r Alban. Ers mis Mehefin 2004, rydym wedi gwneud dros 200,000 o grantiau a dyfarnu dros £9 biliwn i brosiectau sydd wedi elwa miliynau o bobl.

Rydym yn frwd dros gyllido syniadau gwych sydd o bwys i gymunedau ac sy’n gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl. Y gred wrth galon popeth a wnawn yw bod cymunedau’n ffynnu pan fydd pobl yn arwain. Diolch i gefnogaeth chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, mae ein cymorth ariannol yn agored i bawb. Mae’n fraint i ni allu gweithio gyda’r lleiaf o grwpiau lleol yr holl ffordd i elusennau’r DU gyfan, fel bod pobl a chymunedau’n gallu gwireddu eu huchelgeisiau.