Take Me Too! Diweddariad COVID-19

Beth yw’r rheolau ynglŷn â rhannu car

Os na allwch weithio gartref a bod angen ichi deithio i’ch gwaith, dylech ystyried sut i wneud hynny yn y ffordd fwyaf diogel posibl. Gweler Lefel rhybudd 0: canllawiau i'r cyhoedd ac adroddiad Grŵp Cyngor Technegol Llywodraeth Cymru ar sgriniau plastig mewn tacsis a cherbydau hurio preifat i gael rhagor o wybodaeth.

 

Pan na ellir ei osgoi, dylech gymryd camau i leihau risg y coronafeirws, er enghraifft drwy gynyddu pellter corfforol cymaint â phosibl, agor ffenestri ar gyfer y daith gyfan neu am 10 eiliad ar y tro a gwisgo gorchudd wyneb a chymryd prawf llif unffordd ddwywaith yr wythnos os nad oes gennych unrhyw symptomau.

Yn ystod sefyllfa barhaus COVID-19, ac yn unol â chyngor cyfredol y llywodraeth, bydd Take Me Too! yn parhau i weithredu. Mae rhai pobl yn cael trafferth gyda theithiau hanfodol y mae angen iddynt eu gwneud a gwyddom fod llawer o bobl yn Sir Benfro yn awyddus i helpu lle mae hynny’n bosibl. Wrth rannu siwrnai, dylai teithwyr a gyrwyr ddefnyddio synnwyr cyffredin a chymryd rhagofalon perthnasol, a gwneud eu penderfyniadau eu hunain ynghylch rhoi neu ofyn am siwrneiau.

Dilynwch y cyngor isod i gymryd rhagofalon penodol o ran COVID-19:

- Ystyriwch a oes angen i chi deithio o gwbl, yn enwedig os ydych yn fregus (e.e. dros 70 oed neu â chyflyrau iechyd blaenorol sy’n eich gwneud chi’n fwy agored i COVID-19). Ni ddylai pobl sy’n agored i’r feirws, neu unrhyw un sy’n dangos arwyddion haint, fod yn teithio ar hyn o bryd, oni bai ei fod yn hanfodol. Mae cefnogaeth ar gael yn y gymuned i gasglu siopa a phresgripsiynau ar gyfer pobl sy’n hunan-ynysu neu sydd wedi cael eu cynghori i aros adref. Cysylltwch â ni (hello@takemetoo.org.uk neu 07553 500400) a gallwn eich rhoi chi mewn cysylltiad â chefnogaeth yn eich ardal.

- Ni ddylai gyrwyr a theithwyr rannu siwrneiau os oes ganddyn nhw, neu unrhyw un yn eu haelwydydd, dymheredd uchel neu beswch newydd a pharhaus yn ystod y pedwar diwrnod ar ddeg diwethaf. Rhaid i chi ddilyn cyngor y llywodraeth a hunan-ynysu adref.

- Sicrhewch fod mannau cyffwrdd amlwg, e.e. dolenni drysau’r car a gwregysau diogelwch, yn cael eu cadw’n lân. Dylid cymryd gofal i gadw 'pwyntiau cyffwrdd' (dolenni drysau, gwregysau diogelwch, ac ati) yn lân rhwng pob defnyddiwr car. Gall firysau fyw ar arwynebau caled am hyd at wyth awr.

- Golchwch eich dwylo â sebon a dŵr poeth neu defnyddiwch lanweithydd dwylo sy'n cynnwys o leiaf 60% o alcohol os nad oes sebon a dŵr ar gael, cyn ac ar ôl y daith.

- Peidiwch â chyffwrdd â'ch llygaid, eich trwyn a'ch ceg â dwylo heb eu golchi.

- Cadwch y ffenestri ar agor yn ystod y daith ac ystyriwch eistedd ymhellach ar wahân, os yn bosibl (e.e. y teithiwr yn y cefn a’r gyrrwr yn y blaen).

Yn unol â'r wybodaeth ddiweddaraf gan Llywodraeth Cymru, gwelwch y ddolen isod i gael gwybodaeth am orchuddion wyneb. O dan rai amgylchiadau, lle gallai fod yn anodd aros 2 fetr i ffwrdd oddi wrth eraill, megis ar drafnidiaeth gyhoeddus ac wrth rannu lifft mewn car, mae Llywodraeth Cymru bellach yn cynghori'r defnydd o orchuddion wyneb tair haen, anfeddygol. Noder mai cadw pellter cymdeithasol a chymryd camau hylendid yw'r ffyrdd mwyaf effeithiol o hyd i amddiffyn eich hun ac eraill rhag COVID-19. https://gov.wales/face-coverings-frequently-asked-questions

Mae cyngor cyffredinol am ddiogelwch rhannu siwrneiau ar gael o: https://takemetoo.co.uk/en/safety/

Mae cyngor a gwybodaeth penodol am COVID-19 ar gael o wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru:  https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/ 

I gael cyngor a gwybodaeth gan y Gymdeithas Trafnidiaeth Gymunedol (CTA) am COVID-19, ewch i:  https://ctauk.org/covid19-guidance/

Canllawiau CTA ar gyfer Gweithredu Teithiau Hanfodol yn ystod Argyfwng COVID-19:  https://ctauk.org/wp-content/uploads/2020/03/guidance-on-operating-essential-services-26-03-20.pdf